Vragen? Bel: +32 (0) 335-52555 of
 sms via WhatsApp op + 31 6 57 42 33 34

  • Ma t/m vr: 8.30 - 17.30 uur
  • Za: 09:00 - 16.00 uur

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Kooten Tuin en Buiten Leven International

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor onderstaande ondernemingen, welke mede handelen onder de namen Blokhutvillage, Verandavillage en Tuinhoutvillage, Van Kooten Tuin en Buiten Leven en Van Kooten Tuinmaterialen:

Van Kooten Tuin en Buiten Leven Numansdorp BV
Vestigings- & bezoekadres:
J. van der Heijdenstraat 10
3281 NE NUMANSDORP
Telefoonnummer: +31(0)186-6555990
Email: info@blokhutvillage.nl
BTW nummer: NL820635455B01 KvK nummer: 24365671

Van Kooten Tuin en Buiten Leven Velp BV
Vestigings- & bezoekadres:
Florijnweg 12
6883 JP VELP
Telefoonnummer: +31(0)26-3031249
Email: info@blokhutvillage.nl
BTW nummer: NL823807708B04 KvK nummer: 58923721

Van Kooten Tuin en Buiten Leven Amersfoort BV
Vestigings- & bezoekadres:
De Zonnecel 19
3815 KN AMERSFOORT
Telefoonnummer: +31(0)33-3030006
Email: info@blokhutvillage.nl
BTW nummer: NL823807708B06 KvK nummer: 64981282 

Van Kooten Tuin en Buiten Leven Strijen BV
Vestigings- & bezoekadres:
Antonie van Leeuwenhoekstraat 14
3291 CR STRIJEN
Telefoonnummer: +31(0)78-6745736
Email: info@verandavillage.nl
BTW nummer: NL851372715B01 KvK nummer: 54614813

Van Kooten Tuin en Buiten Leven Hoofddorp BV
Vestigings- & bezoekadres:
Daalmeerstraat 19
2131 HD  HOOFDDORP 
Telefoonnummer: +31(0)252-745139 
Email: info@blokhutvillage.nl 
BTW nummer: NL823807708B05 KvK nummer: 58923667

Van Kooten Tuin en Buiten Leven Veldhoven BV
Vestigings- & bezoekadres:
De Run 4202b 
5503 LL  VELDHOVEN 
Telefoonnummer: +31(0)40-30325604 
Email: info@blokhutvillage.nl 
BTW nummer: NL823807708B07 KvK nummer: 69276250

Van Kooten Tuin en Buiten Leven BVBA
Vestigings- & bezoekadres:
Autolei 315 BE 2160
WOMMELGEM
Telefoonnummer: +32(0)335-52555
Email: info@blokhutvillage.be
BTW ondernemersnummer: BE0829758091

Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur
Zon- en feestdagen gesloten, met uitzondering van 2e paasdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag. Ook oudejaarsdag zijn de filialen geopend.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot standgekomen verkoopovereenkomst tussen ondernemer en klant.

2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: a. de prijs inclusief belastingen; b. de eventuele kosten van aflevering; c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; d. de wijze van annulering, betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant.

2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Met het aanvaarden van de overeenkomst gaat de klant accoord dat order- en klantgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Persoonsgegevens worden nooit openbaar gemaakt door ondernemer. Wanneer de klant hiermee niet accoord gaat dan dient de klant dit per email door te geven op mailadres: info@vankootentuinenbuitenleven.com.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Bij aankoop van producten in één van de winkels heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 3 dagen, gerekend vanaf de datum dat de koop is gesloten.

2. Bij de aankoop van producten op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst / aflevering van het product.

3. Na de van toepassing zijnde periode (conform artikel 6.1 of 6.2) is het niet meer mogelijk om de aankoop te retourneren, danwel de aankoop te ontbinden, tenzij anders overeengekomen met ondernemer.

4. Wanneer de aankoop na de van toepassing zijnde periode (conform artikel 6.1 of 6.2) wordt geretourneerd, zonder instemming van ondernemer, zal de retournering niet worden geaccepteerd.

5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

6. De consument kan alleen van zijn herroepingsrecht gebruik maken, indien de consument het product met alle geleverde toebehoren in originele en onbeschadigde staat en in originele en onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneert. Hierbij dient de consument de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies in acht te nemen.

7. Herroepingsrecht is niet mogelijk voor zakelijke klanten. (B2B)

Artikel 7 – Kosten bij herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten en risico van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien er kosten zijn gemaakt voor betreffende bestelling, dan dient de klant deze kosten aan Van Kooten Tuin en Buiten Leven International B.V. te vergoeden. Dat geld ook voor bestellingen die nog niet zijn afgeleverd bij de klant.

3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 6.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.

2. De klant kan in geen geval gebruik maken van het herroepingsrecht als producten of één van bijgeleverde toebehoren:
    a. volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk en andere mutaties);
    b. speciaal voor de klant zijn besteld (maat, kleur en extra opties);
    c. een persoonlijk karakter hebben;    
    d. van persoonlijke aard zijn;
    e. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
    f. zich niet meer in de originele verpakking bevinden;
    g. worden geretourneerd waarvan de originele verpakking is beschadigd;
    h. niet meer compleet zijn;
    i. tijdens de zichtperiode (deels) beschadigd zijn;
    j. (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Garantie

Voor de verkochte en geleverde goederen met fabrieks-,importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Op het product dakleer en montage van dakleer is geen garantie van toepassing. Hout is een natuurproduct met een bepaalde werking. Gevolgen van de werking van hout vallen niet onder enige garantieregelingen. Gevolgen van de werking van hout vallen niet onder enige garantieregelingen. Vuren- en grenenhouten producten dienen met (de juiste) beits behandeld en onderhouden te worden, ook als het product is geïmpregneerd (binnen max 6mnd na levering beitsen doch beter is zsm na opbouwen) en/of gecoat. Indien deze producten niet juist zijn behandeld vervalt de garantie op het product. Bij houten producten kan (regen)water op naden en verbindingen doorslaan naar binnen. Dit doorslaan van vocht valt niet onder enige garantieregeling. Aluminium heeft een doorbuigingstolerantie van maximaal 12mm. Doorbuigingen binnen deze tolerantie vallen niet onder enige garantieregelingen. Gevolgen van natuurlijke verzakkingen en inklinken van de ondergrond vallen niet onder enige garantieregeling. Schade of gebreken als gevolg van natuur(geweld) vallen niet onder enige garantieregeling.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer voorafgaand aan de levering een voorstel doen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen dan wel te leveren.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5. De producten worden alleen afgeleverd indien het adres zich bevind opj een verharde weg en het toegankelijk is voor vrachtverkeer. Het product wordt geleverd naast de vrachtwagen op een vlakke en verharde ondergrond.

6. Producten kunnen aan modificaties onderhevig zijn als gevolg van steeds veranderende machinerie en wijziging van productieomgeving. Enige afwijkingen ten opzichte van gepresenteerd beeldmateriaal is derhalve mogelijk.

7. Bezorging buiten Nederland en België is nooit gratis en brengen ten alle tijde extra kosten met zich mee. Het bedrag wordt vastgesteld op basis van de afstanden het land waar na toe het product moet worden geleverd. U kunt deze tarieven opvragen via het hoofdkantoor.

Artikel 12 - Montagevoorwaarden

Wanneer ondernemer de montage verricht, dienen onderstaande zaken door consument te worden in acht genomen, danwel te worden opgevolgd:

a. het terrein dient goed toegankelijk te zijn, en geen obstakels te hebben;

b. De ondergrond dient geheel verhard te zijn en moet vlak en waterpas zijn;

c. Waar fundering in de grond dient te komen moet de grond volledig ontdaan zijn van bestrating, puin, funderingen en dergelijke;

d. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond;

e. Herstraten van ontnomen bestrating ten behoeven van funderingsblokken (poeren) is voor eigen rekening;

f. Aansluiten en materialen naar riolering is voor eigen rekening;

g. Ondernemer is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van consument;

h. Klant is zelf verantwoordelijk voor de nodige vergunningen. Eventuele gevolgen en/of aansprakelijkheid van het niet hebben van de juiste vergunningen komen nooit voor rekening van ondernemer, maar ten allen tijde voor rekening van de klant;

i. Extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht bij consument;

Artikel 13 – Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan bij aflevering per pin of contant aan de chauffeur. Bankcheques worden niet geaccepteerd.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in maximaal een vooruitbetaling van 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Annulering

1. Annulering is niet mogelijk bij producten die speciaal zijn besteld of vervaardigd voor de klant (maat, kleur extra opties) of volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk).

2. Bij annulering van standaard producten wordt 30% van de verkoopprijs voor de klant in rekening gebracht.

Artikel 15 – Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

1. Opslaan en bewaren van gegevens

In het kader van de wet AVG worden de volgende gegevens door de ondernemer opgeslagen en bewaard.

a. Als de klant een bestelling plaatst, zijn van de klant naam, e-mailadres, telefoonnummers, (aflever)adres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en de klant van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Hiervoor genoemde gegevens worden door de ondernemer daarom opgeslagen en bewaard.

b. Om het winkelen bij de ondernemer zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaat de ondernemer persoonlijke klantgegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van de ondernemersdiensten op. Hierdoor kan de ondernemer de website en nieuwsbrieven personaliseren en de klant titels aanbevelen die de klant mogelijk interessant vindt.

c. De ondernemer gebruikt de klantgegevens om de klant te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als de klant hier niet langer prijs op stelt, kan de klant ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar klantenservice. (klantenservice@blokhutvillage.nl)

d. Als de klant reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij van de klant de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruikt de ondernemer om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

2. Beveiliging van gegevens

a. Ondernemer neemt alle technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens adequaat te beschermen.

b. Op verzoek van de klant zullen klantgegevens worden vernietigd, mits er geen wettelijke bewaarplicht op rust.

c. Gegevens van de klant worden, behoudens haar uitdrukkelijke toestemming, niet doorgegeven aan derden. De klantgegevens kunnen echter, zelfs zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant, wel worden doorgegeven aan andere afdelingen, onderdelen of bedrijven van onze bedrijvengroep, of aan overheidsinstanties die zich op een wettelijke basis kunnen beroepen.

d. In het kader van cloudservices is het steeds mogelijk dat gegevens worden opgeslagen op servers in derde landen (binnen en buiten de EU). In dat geval zorgt de ondernemer ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst wordt gesloten ter bescherming van de rechten van de betrokkenen.

3. Rechten voor inzien en/of verwijderen van gegevens

De klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid haar rechten ter zake uit te oefenen en haar persoonsgegevens:

a. in te kijken

b. te laten verbeteren of beperken

c. te laten overdragen

d. of te laten verwijderen

Wanneer de klant van dit recht gebruikt wilt maken dient de klant contact op te nemen via info@blokhutvillage.com of per post via het hoofdkantoor. Bij elke vraag tot inzage, wijziging of schrapping dient de klant een bewijs te leveren van de klantidentiteit.  Indien u het niet eens bent met de manier waarop uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, kan de klant een klacht indienen bij de daartoe van overheidswege bepaalde autoriteit.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. daden of nalatigheden van de klant, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

b. nalatigheden van de klant in het onderhoud van de geleverde zaken;

c. normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

De ondernemer is tevens volstrekt niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, tenzij er van opzet sprake is.

Artikel 18 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank in het arrondissement van de rechtbank waar Van Kooten Tuin en Buiten Leven International B.V. is gevestigd is mede bevoegd om over geschillen te oordelen.
Niettemin heeft Van Kooten Tuin en Buiten Leven International B.V. het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.

Artikel 19 – Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ondernemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling door de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ondernemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

3. Indien ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 – Disclaimer

De informatie in deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De ondernemer behoud te allen tijde het recht om af te wijken van de omschreven voorwaarden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

popup please wait

Even geduld aub